Cilj projekta je spodbujati in pomagati MSP-jem pri izvajanju in implementaciji energetskih pregledov ter ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti. Celovit pristop je uporabljen za reševanje izzivov na ravni nosilcev odločanja ter na organizacijski in institucionalni ravni. Prva raven zadeva oblikovanje in izvajanje integriranega programa izobraževanja in usposabljanja (I&U), namenjenega zaposlenim v MSP-jih, povezanih z upravljanjem z energijo (5 ECTS, 6. stopnja EQF). Usposobljenih bo vsaj 720 strokovnjakov. Program I&U se bo osredotočal na finančne in tehnične aspekte, ki bodo prikazovali, kateri ukrepi za energetsko učinkovitost so stroškovno učinkoviti medtem, ko bodo udeleženci programa I&U kasneje v praksi uporabili to pridobljeno znanje v svojih podjetjih (vsaj 160 pilotnih podjetij). To je povezano z drugo ravnjo, ki se osredotoča na vodstvo MSP-jev. Kratka ”in-house” usposabljanja bodo izvedena med praktičnim usposabljanjem v pilotnih podjetjih, s strani strokovnjakov, projektnih partnerjev in udeleženci izobraževanja (združeni v delovne skupine glede na področje delovanja podjetij); ta kratka usposabljanja bodo namenjena za nosilce odločanja/vodstva podjetij. Usposabljanja bodo izvedena tudi z operativnim osebjem, skupno z vsaj 800 zaposlenimi v MSP-jih. Tretja raven zajema delavnice, kjer se bodo vodstva MSP-jev in deležniki subjektov, ki financirajo projekte za energetsko učinkovitost, povezali in izmenjevali informacije ter podatke iz pilotnih podjetij. Tako bo cilj teh delavnic premostiti vrzel med energetskimi pregledi in ukrepi ter dejanskim financiranjem ukrepov za energetsko učinkovitost. Poleg tega so bo razvilo 4 dolgoročna izobraževalna orodja, in sicer:

 • podrobno izdelan priročnik za usposabljanje v 7 jezikih
 • spletna platforma za energetsko analitiko
 • orodje Monitoring & Targeting
 • orodje Measurement & Verification.

Zgoraj omenjene aktivnosti bodo pripomogle k znatnim prihrankom energije v MSP-jih, prav tako se bo vzpostavila primerna ”energetska kultura”. Predvidevamo, da bodo ukrepi projekta SMEmPower doprinesli 24,87 GWh/leto prihrankov primarne energije in spodbudili vsaj 4 mio € investicij v izboljšanje energetske učinkovitosti. Projekt SMEmPower bo vključeval nekaj tržnih akterjev in organizacij, bodisi kot člane svetovalne skupine (ang. Advisory Board), ali kot udeležence v raznih aktivnostih.

Kratkoročno: Projekt SMEmPower Efficiency bo zagotavljal, da so prepreke v projektih za energetsko učinkovitost odstranjene ter da se vzpostavijo povezave in sodelovanje med energetskimi strokovnjaki in vodstvom podjetij. Skupaj bodo poleg njih sodelovali še strokovnjaki za usposabljanje, svetovalna podjetja za MSP-je, finančne ustanove, ESCO podjetja ter razna društva in organizacije.

Srednjeročno: Projekt SMEmPower Efficiency bo omogočal boljšo implementacijo ukrepov za energetsko učinkovitost ter spodbujal digitalizacijo industrije naproti četrti industrijski revoluciji.

Dolgoročno: Projekt SMEmPower Efficiency bo močno promoviran, podpiral bo energetske strokovnjake, da bodo uporabljali učinkovita orodja za energetsko optimiranje, nove tehnologije in procese, ki temeljijo na izboljšanju energetske učinkovitosti, vse to v povezavi z vodstvom podjetij.

Projektni partnerji

AUTH – Aristotle University of Thessaloniki (Coordinator)

https://www.auth.gr/en

https://power.ee.auth.gr/

(EL)

TEES – Teesside University

https://www.tees.ac.uk/

(UK)

SGZ – Chamber of Commerce and Industry of Stajerska

https://www.stajerskagz.si/en/

(SI)

UTC – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

https://www.utcluj.ro/en/

(RO)

OEB – Cyprus Employers and Industrialists Federation

http://www.oeb.org.cy/

(CY)

SERVELECT – Servelect SRL

https://servelect.ro/

(RO)

ENERGIADA – EnerGia-Da

(IT)

UPV – Universidad Politécnica De Valencia

http://www.upv.es/index-en.html

(ES)

adelphi – Adelphi Research Gemeinnützige Gmbh

https://www.adelphi.de/en

(DE)

UOWM – University of Western Macedonia

https://uowm.gr/en/home/uowm-home-en/

(EL)

Cilji projekta SMEmPower Efficiency so naravnani s tistimi iz razpisa, eden izmed glavnih je spodbujanje evropskih MSP-jev, da ta izvedejo energetske preglede in sprejmejo standardne in/ali inovativne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti (in se s tem ustvarijo prihranki energije). Podjetja lahko na voljo uporabljajo razne finančne mehanizme in ostale možnosti. Natančneje pa so cilji projekta:

 • Zagotavljati izobraževanje in znanje za vsaj 720 energetskih strokovnjakov iz MSP-jev(energetski managerji, energetski presojevalci, okoljevarstveni managerji, strokovnjaki za energetsko učinkovitost itd.).
 • Ustvariti in implementirati en (1) program I&U za energetske strokovnjake v 8 državah, v okvirju 6. stopnje evropskega ogrodja kvalifikacij (ang. European Qualification Framework – EQF).
 • Certificirati program I&U v sklopu uradnih postopkov v vsaki partnerski državi z dodelitvijo ECTS kreditnih točk, glede na delovni obseg programa. Kot primer uspešnega modela je izpostavljen projekt MEnS H2020 (https://cordis.europa.eu/project/id/649773).
 • Omogočiti in okrepiti čezmejno sodelovanje držav in izkoristiti pridobljena posojila, preko dogovorjenih trajnostnih načrtov ter prilagoditi programe po EUREM in CEM modelu (program energetske učinkovitosti).
 • Razviti in objaviti eno (1) spletno platformo za energetski management, ta bo spodbujala izdelavo predlaganega programa I&U, omogočala uporabnikom aktivno vnašati njihove lastne podatke o rabi energije (upravljanje z energijo), informirala o prvotnih ukrepih v podjetjih in omogočala sodelovanje in komuniciranje med uporabniki platforme (v okvirju digitalizacije in industrije 4.0). Poglejte povezavo z EEFIGs De-risking Energy Efficiency Platform(DEEP).
 • Iz spletne platforme razviti in vzpostaviti dva (2) specializirana orodja, in sicer: Monitoring & Targeting (M&T) in Measurement & Verification (M&V). Uporabiti ti dve orodji v programu I&U za namen zbiranja energijskih in finančnih prihrankov, uporabiti finančne indikatorje za oceno naložbenih priložnosti, izvesti analize občutljivosti predlaganih rešitev in vztrajnosti prihrankov (glede na energetsko analitiko). Uporabiti ti dve orodji v programu I&U za namen zbiranja energijskih in finančnih prihrankov, uporabiti finančne indikatorje za oceno naložbenih priložnosti, izvesti analize občutljivosti predlaganih rešitev in vztrajnosti prihrankov (glede na energetsko analitiko).
 • Zagotoviti program I&U z integriranim pristopom: uporabiti spletno platformo in portal za energetski management, osredotočiti se na uporabo orodij M&T in M&V ter na kratka ”in-house” usposabljanja v pilotnih podjetjih.
 • Zagotoviti usposabljanje in promocijo te brezplačne spletne platforme za energetski management, za vsaj 720 energetskih strokovnjakov. Uporabiti ti dve orodji v programu I&U za namen zbiranja energijskih in finančnih prihrankov, uporabiti finančne indikatorje za oceno naložbenih priložnosti, izvesti analize občutljivosti predlaganih rešitev in vztrajnosti prihrankov (glede na energetsko analitiko).
 • Med trajanjem projekta zagotoviti tehnično pomoč ter priporočati konkretne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti v vsaj 160 pilotnih MSP-jihz namenom učinkovite implementacije teh ukrepov ter tehnik in orodij (M&T, M&V). Končni cilj so potrjeni prihranki energije.
 • Dostaviti kratka ”in-house” usposabljanja, ki bodo izvedena med praktičnim usposabljanjem v pilotnih podjetjih, s strani strokovnjakov, projektnih partnerjev in udeleženci izobraževanja (združeni v delovne skupine glede na področje delovanja podjetij). Ta kratka usposabljanja bodo namenjena za nosilce odločanja/vodstva podjetij. Usposabljanja bodo izvedena tudi z operativnim osebjem, skupno z vsaj 800 zaposlenimi (in vodstvom) v MSP-jih.
 • Povezati vodstva MSP-jev ter pomembne deležnike (predvsem iz finančnih institucij) z organiziranimi delavnicami z namenom pospešitve implementacije predlaganih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.
 • Promovirati in zagotavljati dostop do spletne platforme in njenih orodij vsem zainteresiranim energetskim strokovnjakom.
 • Promovirati krepitev energetskih strokovnjakov in energijskih ter finančnih prihrankov s projektom SMEmPower Efficiency preko spletnega portala in na vsaj 24 nacionalnih in internacionalnih seminarjih ali delavnicah.
 • Vzpostaviti ter prenesti mehanizme vrednotenja orodja M&V vsaj 15 združenjem, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo in lokalnim ter čezmejnim energetskim agencijam.
 • Ostati povezani s spletno platformo za energetski management; vsaj 720 energetskih strokovnjakov kot direktnih upravičencev projekta do konca projekta ter še vsaj 5 let po zaključku projekta.
 • Predstaviti finančne rešitve in zagotoviti povezavo z različnimi lokalnimi in evropskimi ESCO podjetji, finančnimi institucijami ter ostalimi zainteresiranimi deležniki in podjetji, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo itd.
 • Olajšati sodelovanje s preko 5.000 energetskimi strokovnjaki preko spletne platforme.
 • Sprožiti široko medijsko promocijo projekta preko spletne platforme SMEmPower Efficiency, novic, objav, študij primerov ter aktivnosti programa I&U. Kot rezultat bo ta promocija informirala oz. vplivala na 500.000 gledalcev.
 • V bodoče zagotavljati program I&U za vsaj 5 let po koncu projekta, glede na konkretne trajnostne načrte z deleži programov usposabljanj v nacionalnih mrežah.
 • Dokazati dosežene prihranke energije ter stroškov energije skozi poročanje ter učinkovito implementirano orodje M&V, vključujoč energetske strokovnjake ter objavljene študije primerov.
 • Nadgraditi vsaj 10 akcijskih načrtov za trajnostno energijo (ang. Sustainable Energy Action Plans – SEAP) občin/regij, ki se bodo udeležile iniciative Konvencije županov ter bodo sprejele glavne rezultate ter projektna priporočila v zvezi z energetsko učinkovitostjo.
 • Spodbujati večjo energetsko učinkovitost v vsaj 80 pilotnih podjetjih in pospešiti aktiven in pameten energetski management, z namenom doprinosa prbl. 18 GWh/leto prihrankov primarne energije.
 • Doprinesli 24,87 GWh/leto prihrankov primarne energije in spodbudili vsaj 4 mio € investicij v izboljšanje energetske učinkovitosti.
EU-European-Union-Flag-icon copy

Ta projekt je finančno podprt s strani
Okvirnega programa Evropske Unije
za raziskovanje in inovacije Horizon 2020
pod sporazumom št.: 847132

Skip to content