Ο στόχος του έργου είναι να «ενισχύσει» τις ΜΜΕ ώστε να προχωρήσουν σε ενεργειακούς ελέγχους και να εφαρμόσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις. Για το σκοπό αυτό, έχει επιλεγεί μία ολιστική μεθοδολογία για τη διαχείριση των εμποδίων σε τρία επίπεδα άξονες, δηλαδή ατομικό, επίπεδο οργανισμού και θεσμικό. Ο πρώτος αφορά το σχεδιασμό και την παράδοση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (E&T) που στοχεύει στο προσωπικό των ΜμΕ που σχετίζονται με την ενέργεια (5 ECTS / EQF 6) και θα εκπαιδεύσει τουλάχιστον 720 εμπειρογνώμονες. Το πρόγραμμα E&T θα επικεντρωθεί σε οικονομικά και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι οικονομικά αποδοτικά, ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σε τουλάχιστον 160 πιλοτικές εγκαταστάσεις ως πρακτική δράση. Αυτό συνδέεται με το δεύτερο άξονα που στοχεύει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τις ΜμΕ. Οι εσωτερικές σύντομες εκπαιδεύσεις για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των ομαδοποιημένων ΜμΕ σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές τους θα εφαρμοστούν, κατά τη διάρκεια της πρακτικής δράσης σε πιλοτικές εγκαταστάσεις, τόσο από τους εταίρους όσο και από τους εκπαιδευόμενους. Τέτοιες σύντομες εκπαιδεύσεις θα προσφερθούν και στο επιχειρησιακό προσωπικό, συνολικά τουλάχιστον 800 άτομα που εργάζονται σε ΜμΕ. Τέλος, ο τρίτος άξονας σχετίζεται με στοχευμένα εργαστήρια όπου τόσο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τις ΜμΕ όσο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν ενεργειακά έργα θα συναντηθούν και θα αλληλεπιδράσουν με βάση τα πραγματικά δεδομένα που προέρχονται από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ενεργειακών ελέγχων και πραγματικής χρηματοδότησης μέτρων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν 4 μακροχρόνια εκπαιδευτικά εργαλεία:

 • ένα προηγμένο εγχειρίδιο εκπαίδευσης σε 7 γλώσσες
 • μια διαδικτυακή πλατφόρμα για ενεργειακή ανάλυση
 • ένα εργαλείο παρακολούθησης και στόχευσης (M&T)
 • ένα εργαλείο μέτρησης και επαλήθευσης. (M&V)

Οι παραπάνω δραστηριότητες θα φέρουν σημαντική και αποδεδειγμένη εξοικονόμηση ενέργειας στις ΜΜΕ. Εκτιμούμε ότι οι ενέργειες του SMEmPower θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 24,87 GWh / έτος και θα προκαλέσουν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια € επενδύσεων. Το SMEmPower θα περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες της αγοράς και οργανισμούς, είτε ως μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας, είτε ως συμμετέχοντες σε διάφορες δραστηριότητες.

Βραχυπρόθεσμα: Το SMEmPower θα διασφαλίσει ότι θα αρθούν τα εμπόδια στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης για την υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσα από τη συνεργασία επαγγελματιών μηχανικών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων, ως εκπαιδευόμενων εμπειρογνωμόνων του SMEmPower Efficiency, καθώς και συμβουλευτικών εταιρειών ΜμΕ, χρηματοδοτικών φορέων και ESCO, σχετικών ενώσεων και ιδίως βιομηχανικών, επαγγελματικών και άλλων συνεταιρισμών.

Μεσοπρόθεσμα: Το SMEmPower θα επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και θα ενισχύσει την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας οδεύοντας προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Μακροπρόθεσμα: Το SMEmPower θα προωθηθεί έντονα, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία για βελτιστοποίηση της χήσης ενέργειας, νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που καθοδηγούνται από την ενεργειακή βελτιστοποίηση της απόδοσης, σε στενή σύνδεση με κορυφαίους εμπειρογνώμονες λήψης αποφάσεων –CEO, CFOs κ.λπ.

Λίστα εταίρων:

AUTH – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Coordinator)

https://www.auth.gr/en

https://power.ee.auth.gr/

(EL)

TEES – Teesside University

https://www.tees.ac.uk/

(UK)

SGZ – Chamber of Commerce and Industry of Stajerska

https://www.stajerskagz.si/en/

(SI)

UTC – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

https://www.utcluj.ro/en/

(RO)

OEB – Cyprus Employers and Industrialists Federation

http://www.oeb.org.cy/

(CY)

SERVELECT – Servelect SRL

https://servelect.ro/

(RO)

ENERGIADA – EnerGia-Da

(IT)

UPV – Universidad Politécnica De Valencia

http://www.upv.es/index-en.html

(ES)

adelphi – Adelphi Research Gemeinnützige Gmbh

https://www.adelphi.de/en

(DE)

UOWM – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

https://uowm.gr/en/home/uowm-home-en/

(EL)

Οι αντικειμενικοί στόχοι του SMEmPower Efficiency είναι συνεπείς με αυτούς της πρόσκλησης, όπου το γενικό θέμα είναι να αυξηθεί η ικανότητα των Eυρωπαϊκών ΜμΕ να υποβάλλονται σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εφαρμόζουν τυποποιημένα και καινοτόμα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαθέσιμων εργαλείων και επιλογών χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα στοχεύουμε στην:

 • Ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τουλάχιστον 720 εμπειρογνωμόνων ενέργειας των ΜΜΕ (Διαχειριστές Ενέργειας, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Διαχειριστές Περιβάλλοντος, Επαγγελματίες Ενεργειακής Απόδοσης κ.τ.λ.).
 • Δημιουργία και ενσωμάτωση ενός (1) προγράμματος Ε&Τ για επαγγελματίες της ενέργειας σε 8 χώρες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), που να βασίζεται στα κοινά μαθησιακά αποτελέσματα του Επιπέδου 6.
 • Πιστοποίηση του προγράμματος μαθημάτων χρησιμοποιώντας την επίσημη διαδικασία κάθε χώρας, εκχωρώντας μονάδες ECTS για να αντικατοπτρίζεται ο αναμενόμενος φόρτος εργασίας του συμμετέχοντα, χρησιμοποιώντας το πετυχημένο μοντέλο του προγενέργου MEnS H2020 (https://cordis.europa.eu/project/id/649773).
 • Διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας και τη χρήση των πιστοποιημένων προγραμμάτων, μέσω συμφωνημένων σχεδίων βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα προγραμμάτων διαχείρισης ενέργειας των έργων EUREM και CEM.
 • Ανάπτυξη και διάθεση μιας (1) διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης ενέργειας που θα ενισχύσει την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος Ε&Τ, επιτρέποντας στους χρήστες να καταχωρούν τα δικά τους δεδομένα διαχείρισης ενέργειας, θα διαδώσει πιλοτικές δράσεις και θα επιτρέψει τη διεθνή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της Βιομηχανίας 4.0. Σύνδεση με το De-risking Energy Efficiency Platform (DEEP) του EEFIGs.
 • Ανάπτυξη και διάθεση από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 2 εξειδικευμένων εργαλείων Monitoring & Targeting (M&T) και Measurement & Verification (M&V).Εφαρμογή αυτών των εργαλείων στο πρόγραμμα E&T για την ποσοτικοποιήση της εξοικονόμησης ενέργειας και της οικονομικής ωφέλειας, εφαρμογή οικονομικών δεικτών για την αξιολόγηση επενδύσεων, εφαρμογή ανάλυσης ευαισθησίας σε προτεινόμενες λύσεις και διατήρηση της εξοικονόμησης, βάσει ενεργειακής αναλυτικής.
 • Υλοποίηση του προγράμματος E&T με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση· χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή πλατφόρμα και πύλη διαχείρισης ενέργειας, εστιάζοντας στη χρήση των εργαλείων M&T και M&V ενεργειακής αναλυτικής και στην πρακτική εφαρμογή σε πιλοτικές τοποθεσίες.
 • Παροχή κατάρτισης & προώθησης αυτής της δωρεάν διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης ενέργειας, σε τουλάχιστον 720 επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας. Οι χρήστες θα ανεβάζουν διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης ενεργειακά δεδομένα και θα λαμβάνουν πληροφορίες προστιθέμενης αξίας για πιθανές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συσχετίσεις με συντελεστές απόδοσης και M&V, αποδεικτικά στοιχεία για την εξοικονόμηση ενέργεια και M&V, σύμφωνα με το International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).
 • Παρoχή, κατά τη διάρκειας της περιόδου του έργου, συμβουλευτικής ενεργειακών ελέγχων, τεχνικής βοήθειας και συγκεκριμένων προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε τουλάχιστον 160 επιλεγμένες πιλοτικές τοποθεσίες ΜμΕ, προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης ενέργειας (M&T, M&V) και να επιτευχθεί τεκμηριωμάνα εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Παροχή σύντομης κατάρτισης σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τις ΜμΕ, ομαδοποιημένων ανάλογα με τις εξιδικεύσεις τους, κατά τη διάρκεια της πρακτικής δράσης σε πιλοτικές τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένους επαγγελματίες και εκπαιδευτές. Επίσης, παρoχή σύντομης εσωτερικής εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση στις πιλοτικές τοποθεσίες για όλο το προσωπικό, χρησιμοποιώντας τους εκπαιδευμένους επαγγελματίες και εκπαιδευτές, ως μέσο πολλαπλασιασμού του αντίκτυπου του προγράμματος E&T. Όλα αυτά σε τουλάχιστον800 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για ΜμΕ και προσωπικό.
 • Επικοινωνία φορέων λήψης αποφάσεων για ΜμΕ και σχετικών ενδιαφερομένων χρηματοδοτικών φορ΄εων, μέσα από οργανωμένα στοχευμένα εργαστήρια, προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Προώθηση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα και τα εργαλεία της σε όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του τομέα της ενέργειας.
 • Προώθηση της ενίσχυσης των Εμπειρογνωμόνων Ενέργειας και των αποτελεσμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών από το έργο SMEmPower Efficiency μέσω της διαδικτυακής πύλης και μέσα από τουλάχιστον 24 εθνικά ή διεθνή σεμινάρια και ημερίδες.
 • Δημιουργία και μεταφορά μηχανισμών αποτίμησης εργαλείων M&V σε τουλάχιστον 15 ενώσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, σε εθνικούς και διακρατικούς Oργανισμούς Ενέργειας.
 • Διατήρηση της συνδεσιμότητας με την διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ενέργειας, τουλάχιστον 720 ειδικών στον τομέα της ενέργειας ως άμεσων δικαιούχων του έργου (στο τέλος του έργου και για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου).
 • Παρουσίαση λύσεων χρηματοδότησης και διευκόλυνσης σύνδεσης με διαφορετικές ESCOs σε τοπικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο, με χρηματοδοτικά ιδρύματα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και επιχειρήσεις ενεργειακής απόδοσης με όλες τις ομάδες στόχου και όχι μόνο.
 • Διευκόλυνση της μεταξύ τους σύνδεσης περισσότερων από 5000 επαγγελματιών στον τομέα της ενέργειας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • ‘Εναρξη μια ευρείας διαδικασίας προώθησης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας SMEmPower Efficiency, των ενημερωτικών δελτίων, δελτίων τύπου και μελετών περιπτώσεων, για δραστηριότητες E&T που αφορούν περισσότερους από 500.000 ενδιαφερόμενους.
 • Συνέχιση της παροχής του πρόγραμμα E&T για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το τέλος του έργου βάσει συγκεκριμένων σχεδίων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των προγραμμάτων κατάρτισης σε εθνικά αντίστοιχα προγράμματα.
 • Τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών που έχουν επιτευχθεί με τη χρήση των αποτελεσματικών εφαρμοσμένων εργαλείων M&V από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας, μέσα από μελέτες περιπτώσεων.
 • Επικαιροποίηση τουλάχιστον 10 σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια (SEAP) Δήμων/περιοχών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Covenant of Mayors, υιοθετώντας τα κύρια αποτελέσματα και τις συστάσεις του έργου.
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 80 πιλοτικών επιχειρήσεων και επιτάχυνση της λειτουργικής και ευφυούς διαχείρισης ενέργειας, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας περίπου 18 GWh/έτος.
 • Συνολικά, επίτευξη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 24 GWh/έτος και επενδύσεων τουλάχιστον 4 εκατ. €.
EU-European-Union-Flag-icon copy

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας
επιχορήγησης με αριθμό: 847132

Skip to content